Algemene voorwaarden De Praktijkschool

 • Algemeen :
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsoffertes en overeenkomsten die worden gesloten.
  2. Alleen door het feit een overeenkomst met De Praktijkschool te ondertekenen, elektronisch of schriftelijk, verklaart de cursist zich akkoord met onderstaande voorwaarden die hij kent en automatisch onderschrijft. Zij maken een integraal bestanddeel uit van elke overeenkomst, afgesloten met De Praktijkschool.
  3. Iedere ondertekenaar van een overeenkomst verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt en wordt geacht de hier onderstaande clausules te aanvaarden.
  4. Andersluidende voorwaarden al dan niet gedrukt op de brieven en andere documenten (catalogussen, handleidingen, offerte en prijslijsten) worden als niet verbindend aanzien voor zover zij niet mochten overeenstemmen met deze algemene voorwaarden, zonder dat hiertoe protest vereist wordt.
 • Bestellingen – Prijzen :
  Alle opgegeven prijzen zijn inclusief BTW.
 • Betaling :
  1. Alle inschrijvingsgelden zijn onmiddellijk te betalen, tenzij anders werd bedongen.
  2. De overeenkomst tussen De Praktijkschool en de cursist neemt pas uitvoering na betaling van het totaalbedrag.
  3. Pas na ontvangst van het lesgeld is een cursist ingeschreven.
  4. Voorrang van inschrijving gebeurt in chronologische volgorde. Indien een cursus volzet is, geldt dat de eerst ingeschreven cursist voorrang krijgt op de volgende.
 • Laattijdige betaling :
  1. Bij laattijdige of gedeeltelijke betaling zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling moratoire intresten verschuldigd ten belope van 8% op de openstaande som.
  2. De Praktijkschool behoudt zich het recht voor om, in geval van niet-betaling op de vervaldag, het bedrag van het openstaande inschrijvingsgeld, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, met 10 % te verhogen, met een minimum van 250,00 Euro, ten titel van algehele en forfaitaire schadevergoeding, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Daarnaast worden alle invorderingskosten in rekening gebracht.
  3. Geen enkele eventuele klacht of geschil van welke aard ook schorst de verplichting tot betaling.
  4. Bij niet-betaling houdt De Praktijkschool zich het recht voor om verdere dienstverlening stop te zetten. Tevens behoudt De Praktijkschool zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het niet uitgevoerde gedeelte.
 • Overeenkomsten met consumenten :
  1. Bij een overeenkomst op afstand beschikt de consument over een termijn van ten minste 14 dagen waarbinnen hij de overeenkomst, zonder betaling van andere kosten dan door de wet voorzien en zonder enige opgave van een motief kan herroepen. Dit herroepingsrecht geldt niet in de in art. VI. 53 van het Wetboek Economisch Recht bepaalde gevallen (dit betreft de goederen, die het voorwerp zijn geweest van de door De Praktijkschool geleverde diensten en materialen, en die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd/bewerkt of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden). Aangezien onmiddellijk na inschrijving het cursusmateriaal elektronisch verstuurd wordt, kan dit niet worden geannuleerd en geldt het herroepingsrecht niet.
  2. De consument draagt zelf de kosten voor het terugzenden van de goederen, die het voorwerp zijn geweest van de door De Praktijkschool geleverde diensten en materialen.
  3. Alle goederen dienen bij bestelling vereffend te worden.
 • Garantie – Overmacht :
  In geval van overmacht heeft De Praktijkschool het recht de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst als ontbonden aan te merken, zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist of de overeenkomst op te schorten tot de omstandigheden van overmacht een einde hebben genomen en nakoming in redelijkheid mogelijk is. Zal als overmacht gelden : werkstaking, werkliedenuitsluiting, oorlog of oorlogstoestand, binnenlandse onlusten, stoornis in het bedrijf, vertraagde levering van materialen of belangrijke onderdelen, vertraging van het vervoer, onbeschikbaarheid van het product, einde productie, het niet tijdig verlenen van een officiële vergunning of toestemming, enz… Bij afwezigheid van de cursist om eender welke reden kunnen de lessen niet ingehaald worden tenzij anders schriftelijk bedongen met De Praktijkschool.
 • Klachten :
 • Eventuele klachten over slechte uitvoering van de diensten vanwege De Praktijkschool
  of zijn uitvoeringsagenten en medewerkers moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid ten laatste binnen de 8 dagen na de vaststelling van de slechte dienstverlening bekend gemaakt worden bij een ter post aangetekend schrijven, gericht aan De Praktijkschool.
 • Overdracht van de overeenkomst :
  De cursist kan zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst niet overdragen, zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van De Praktijkschool en onder de voorwaarden vastgesteld door De Praktijkschool. De Praktijkschool heeft het recht alle of een gedeelte van zijn rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst over te dragen aan een derde zonder toestemming van de cursist.
 • Bevoegde rechtbank – toepasselijk recht :
  Voor alle eventuele geschillen die de overeenkomst voortvloeien zullen uitsluitend de Rechtbanken van West-Vlaanderen Afdeling Veurne en het Vredegerecht van het kanton Veurne bevoegd zijn. De Praktijkschool behoudt echter de mogelijkheid elke andere rechtbank bevoegd te verklaren zonder dat hierbij afbreuk wordt gedaan aan de andere algemene voorwaarden.
 • Beeld- en geluidopnames :
  Het maken of verspreiden van beeld- en geluidopnames in het leslokaal van De Praktijkschool onder eender welke vorm zijn ten strengste verboden.
 • Overige bepalingen :
  In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.